Eksperter i kemisk og biologisk arbejdsmiljø

Kemiske stoffer i arbejdsmiljøet kan skade helbredet. De farligste stoffer går under betegnelsen KRAN-stoffer.
AA GRUPPEN HJÆLPER MED AT SIKRE ARBEJDSMILJØET

Vi rådgiver om:

  • Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)
  • Kemikaliestyring
  • REACH
  • ATEX APV
  • PCB analyse og undersøgelser
  • Hjælp til nedbringelse af farlige stoffer i arbejdsmiljøet

Kemiske stoffer og naturligt forekommende stoffer som f.eks. træstøv og asbest kan være farlige for helbredet, når vi går på arbejde. Især medarbejdere i industrien bliver udsat for farlige stoffer, der kan være skadelige.

Kortlægning og målinger
Vi kan kortlægge fugtforholdene og vurdere udbredelsen af skimmelsvamp. Det kan gøres på flere måder: visuel og lugtsensorisk bedømmelse understøttet af fugtmålinger eller termografisk kortlægning. Sidstnævnte er en varmeteknisk kortlægning, der mere præcist end traditionelle fugtmålinger afslører, hvor eventuelle problemområder findes og hvorfor de er der.

AA gruppen kan hjælpe med:
Kortlægning af fugtforhold og eventuel skimmelvækst
Rådgivning i forhold til forebyggelse og eventuel udbedring af problemområder
Forbedrede indeklimaforhold
Reduceret risiko for sygefravær
De kemiske eller biologiske arbejdsmiljøfaktorer er tættere på din virksomhed, end du måske tror. Det kan være lige fra rengørings-produkterne under vasken og mikroorganismer i ventilationsanlægget på et kontor til håndtering af brændbare væsker og korrekt deponering af affald for større kemitunge virksomheder. En moderne virksomhed er nødt til at have fokus på det kemiske og biologiske arbejdsmiljø. Skal medarbejdernes helbred sikres, og skal der være bonus på bundlinien, skal din virksomhed være i stand til at styre og dokumentere brugen af kemiske produkter. Mange virksomheder arbejder med kemiske produkter på den ene eller anden måde. Det er lige fra rendyrkede kemikalieproducenter til en kontorvirksomhed, der har rengøringsprodukter under håndvasken. For alle virksomheder gælder det, at der skal tages de nødvendige forholdsregler for at arbejde forsvarligt med kemiske produkter.

Hvad med biologien?
Medarbejdere i mange forskellige jobfunktioner kan kommer i kontakt med mikroorganismer (bakterier, virus, svampe), der kan udløse sygdomme. Symptomerne kan variere fra hovedpine eller lettere maveonde til egentlige sygdomme som salmonella, stafylokokinfektion eller leverbetændelse. Det er vigtigt for enhver virksomhed, at sygdomsfremkaldende mikroorganismer opdages, og at man derefter arbejder på at nedsætte smitterisikoen.

AA Gruppen tilbyder:
AA Gruppens kemikere, biologer og miljøteknikere kan rådgive din virksomhed om det kemiske og biologiske arbejdsmiljø inden for en lang række områder:

• Kemikaliestyring og audit-procedurer
• Kemikalielovgivning, herunder REACH og GHS
• Transport af farligt gods, herunder ADR
• Sikkerhedsrådgiver for virksomheder, der transporterer/håndterer farligt gods
• Ekstern miljølovgivning
• Risikovurdering af kemiske påvirkninger på arbejdspladsen
• Arbejdspladsbrugsanvisninger for kemiske produkter, bl.a. i Dansk Kemidatabase
• Sikkerhedsdatablade for kemiske produkter
• Anmelde produkter, f.eks. til Produktregistret
• Indkøb, opbevaring, substitution og oprydning af kemiske produkter
• Arbejde med kemiske produkter
• Valg og korrekt brug af værnemidler
• Brand- og eksplosionsrisiko, herunder ATEX
• Kemisk affald
• Fugt og skimmelsvamp på arbejdspladsen
• Vand- og jordforurening
• Arbejde med mikroorganismer og genteknologi
• Kontrol af stinkskabe ved lufthastighedsmålinger, sporgasmålinger og røgtest
• Målinger af kemikaliedampe, støv, fibre og asbest

Oversigten er ikke endegyldig – så I er velkomme til at kontakte os, når I har brug for kemisk og biologisk rådgivning.